Brandpreventie

Voor VvE’s gelden in opstalverzekeringen doorgaans een aantal bepalingen die te maken hebben bet brandpreventie (clausules).

a. blusmiddelen

Voor commerciële ruimten, zoals winkels en horecazaken, geldt over het algemeen, dat er voldoende blusapparaten aanwezig moeten zijn. Bovendien moeten deze apparaten gebruiksklaar zijn. Dat betekent, dat er ee afspraak wordt gemaakt voor periodiek onderhoud met een erkend onderhoudsbedrijf.

b. brandgevaarlijke werkzaamheden

Als er aan of in het gebouw werkzaamheden moeten worden verricht waarbij gebruik gemaakt wordt van open vuur, moeten extra voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Als de VvE dergelijke werkzaamheden laat uitvoeren is het noodzakelijk, dat het uitvoerend bedrijf vastlegt welke maatregelen worden getroffen. Daarvoor heeft het Verbond van Verzekeraars een algemene Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden ontwikkeld. Meer weten (ook over de te nemen maatregelen).

c. zonnepanelen

Met name door onjuiste installatie zijn de laatste jaren regelmatig branden ontstaan met zonnepanelen. Daarom stellen verzekeraars hier steeds strakkere voorwaarden, voordat zij bereid zijn het brandgevaar hiervoor indekking te nemen. Informeer hiervoor bij de verzekeringsadviseur.