Afwijken van verdeelsleutel kan niet bij Huishoudelijk Reglement

Het uitgangspunt van artikel 5:113 lid 1 BW is dat de individuele eigenaren voor een gelijk deel bijdragen in de kosten en schulden die voor de gezamenlijke appartementseigenaren komen, tenzij de splitsingsakte een andere verhouding bepaalt.

In een splitsingsakte was opgenomen een bepaling, dat in het Huishoudelijk Reglement een afwijkende bijdrage regeling zou kunnen worden vastgelegd.

Deze bepaling is door de rechter nietig verklaard, inclusief een daarop gebaseerd Huishoudelijk Reglement. Daaraan kon niet afdoen dat de eigenaar die tegen de verdeling bezwaar had gemaakt jarenlang had ingestemd met de afwijkende regeling. En evenmin dat het voorstel op de VvE-vergadering met zeer grote meerderheid was aangenomen.

Uitspraak: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:10505