Parkeren in de hal

Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten wordt in de Splitsingsakte en in het Huishoudelijk Reglement geregeld. Doorgaans is het verboden (brom)fietsen en motoren, e.d. te parkeren in de gemeenschappelijke ruimten.

Ten aanzien van scootmobielen moet een VvE zich terughoudend opstellen. Als er geen goede mogelijkheid is voor iemand die gehandicapt is om zijn vervoershulpmiddel te stallen, zal daarvoor gelegenheid moeten worden geboden. Tenzij het stallen van de scootmobiel gevaar oplevert (bijvoorbeeld het blokkeren van een vluchtroute), mag de VvE het stallen van de scootmobiel niet verbieden. Dat volgt uit artikel 6b, onder d, van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Overigens blijkt uit de zeer uitvoerig gemotiveerde uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 juni 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:4889), dat per geval door een deskundige moet worden beoordeeld of het – in strijd met de bepalingen van de reglementen stallen van een scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte noodzakelijk is.